Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม2 กรกฏาคม พ.ศ. 2510

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่11 เล่ม2 กรกฏาคม พ.ศ. 2510

หัวเรื่อง

นครปฐม
ปราจีนบุรี
เพลงวิเวกเวหา
โน๊ตเพลง
เมืองพระรถ
เกาะชวา
สองพระนคร
พระธยานิพุทธ
อำเภอศรีมหาโพธิ์
โบราณคดี
จตุโลกบาล,ท้าว
ชัยนาท
นริศรานิวัดติวงศ์,สมเด็จกรมพระ
วัดพระเชตุพน
เขมร
มอญ
ไทย
สัตว์
เวสวัน,ท้าว
พิธี
นางพยาบาล
จังหวัดร่างกุ้ง
กรุงมัณฑเล
การฟ้อนรำ
มะพร้าวอ่อน
ตลาดโยเดีย
พม่า
โขนละครหลวง
พระเจ้าแผ่นดิน
ภาษาพม่า
เทียนหม่อง
เชลย
พระนครศรีอยุธยา
ตำรา
บรมราชาธิราช,สมเด็จพระ
นครธม
สุธรรมมนตรี, เจ้าพระยา
สุธรรม,เจ้าพระยา
มหานิเวศน์,พระยา
ม้า
พระศพ
พระพุทธเจ้า
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ประเพณี
ฮ่องตัด
พระราชลัญจกร
พราหมณ์
ธรรมาธิกรณ์,เจ้าพระยา
หนังสือ
หนังสือพิมพ์
กรุงเทพฯ
ปีนัง
วัดมกุฎกษัตริย์
บริรักษ์ราชา,พระยา
มหิมานุภาพ,พระยา
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก,สมเด็จพระ
พระชัยหลวง
พระอาราม
ทิพโกษา,พระยา
บวรรังษีสุริยพันธ์,กรมหมื่น
ฐานชุกชี
พระวิหารพุทธรัตนสถาน
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จ
พระพุทธเทมวปฏิมากร
วัดพระเชตุพน
พระพุทธบุษยรัตน์
พระบาลี
ช่างงา
เครื่องประดับ
พระอภิเนาวนิเวศน์
มณฑล
พงศาวดาร
พัดแฉกงา
ฝรั่งเศส
สีดา
ศรีสวัสดิ์,พระเจ้า
พระเจ้ากรุงกัมพูชา
ลัทธิธรรมเนียม
พระโกศ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จกรมพระยา
วัดเบญจมบพิตร
ศรีอินทราทิตย์,พระเจ้า
แหลมทอง
ทะเลคัสเปียน
หีบนั่ง
ทองอังกฤษ
วัดท่าโพธิ์
กวางสี
หนองแส
สุพรรณภูมิ
บางกลางท่าว,พระขุน
เมืองหล่มศักดิ์เก่า
เจ้าเมืองราด
ศาลพระประแดง
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
พระราชทานน้ำสังข์
เปรมบุรฉัตร,พระองค์เจ้า
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
มนุษย์
กำเนิดไทย
คาเลนเฟน
เอเชีย
ทะเลทราย
โลก
พระสาธุศีลสังวร
แขกมิฉาทิฐิ
วัดประดู่โรงธรรม
วิปัสสนาธุระ
ฌาน
ลัทธิมหายาน
ตำราเทวดา

โรงแรมเขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อน
เจดีย์
วัดพระแก้ว
วัดมหาธาตุ
เมืองยุทธศาสตร์
อำเภอสรรค์บุรี
วิทยาลัยป้องกันพระราชอาณาจักร
พลเรือน
ศาสตร์และศิลปของการปกครองประเทศ
พะงั่ว,ขุนหลวง
นิทาน
แม่น้ำยม
แม่น้ำน่าน
เมืองชากังราว
ธรรมราชาที่๒,พระมหา
ธรรมทราชาที่๑,พระมหา
คัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์
กำแพงเพชร
ราชมาตา
พระพุทธสิหิงค์
อโยชฌปุระ,พระเจ้า
พระสีหลปฏิมา
สามแก้ว,ขุน
พระพิมพ์
ลำพูน
วัดพระยาแพรก
พระกำแพงเขย่งเมืองสรรค์
เครื่องรางของคลัง
อนุสาวรีย์
ทวิสาขนคร
เมืองสองแคว
วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2510

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสาส์นสมเด็จ..., บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ, งานพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, ประติมากรรมขอม, สอบศักราชปีรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ, การขุดแต่งโบราณสถานด้านทิศเหนือของคอกช้างดิน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, คำอ่านจารึกบนขอบระฆัง ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี, งานของกรมศิลปากรในรอบปีที่ผ่านมา, คำอธิบายเพลงนาคเกี่้ยว 2 ชั้น และเรื่องเกี่ยวกับโน๊ตเพลงนาคเกี้ยว