Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่4 เล่ม6 มีนาคม พ.ศ. 2504

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่4 เล่ม6 มีนาคม พ.ศ. 2504

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN