Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2504

หัวเรื่อง

พระสุพรรณบัฏ
สุทธาสินีนาฎฯ, พระวิมาดาเธอ กรมพระ
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
พระศพ
นมพัด
วัดสุวรรณาวาส
ใบบอกเมือง
กลันตัน
ตรังกานู
เพลงไทย
โน๊ตเพลง
ภิรมย์สุรางค์
ความรู้ทั่วไป
เกาะบาหลี
ออริยิแนล
เยอรมัน
อเมริกัน
หนังสือ
ไปรษณีอากาศยาน
เมืองบะเตเวีย
หนังสือเวร
ปีนัง
บ้านซินนามอน
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
ห้างไวต์อเว
โฮเต็ล เดอนิเดร์ ลันเดน
เมืองจีน
บริษัท เค. บี. เอม
โบสถ์โปรตุเกส
มิวเซียม
สมารัง
สมเด็จพระพันวัสสา
มัคคุเทศก์
วุฒิสาร, หลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมศิลปากร
กองโบราณคดี
ผ้าลายทองพัน
ก๊าด
ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ภาษาไทย
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
พระมหากษัตริย์
ผ้า
หนังสือราชการ
สุลต่านมหะหมัด
เจ้าเมืองกลันตัน
กรุงสยาม
เมืองเคดาห์
เมืองปัตตานี
เมืองยะหริ่ง
เมืองยะลา
โยธาสมุท, ขุน
สรเสนี, หลวง
ตวงเบซาร์
วิจิตรวาที, ขุน
ลาโบะ
นคร, เจ้าพระยา
จางวาง, พระยา
ราชาบังโง
ราชาจิ
เพชรบุรี, พระยา
เมืองสาย
เมืองไทรบุรี
ผู้ว่าราชการ
พระบรมราชโองการ
เชลย
กบฏ
อักษรอาหรับ
ภาษามลายู
ภาษาไทย
เมืองสงขลา
หอสมุดวชิรญาณ
นิมะ ซากีย์
เมืองนครศรีธรรมราช
สุนทรานุรักษ์, พระ
ศรีพิพัฒน์, พระยา
ไชยา, พรยา
พระร่วงลูกนาค
เมืองมอญ
อินเดีย
นิทาน
จุลจักรพงศ์, พระองค์เจ้า
พระพุทธรูป
พระสุรัศวดี
ตรา
พระอุโบสถ
บุษบก
ตราเสมาธรรมจักร
การบวชนาคหลวง
ปรมานุชิตชิโนรส, กรมสมเด็จพระ
ภาษาอังกฤษ
ผ้าลายเขียนทอง
ภาษาเปอร์เซีย
กัวลาซำรัค
พระอัลล่าห์

พระสุพรรณบัฏ
พระศพ
สุทธาสินีนาฎฯ, พระวิมาดาเธอ กรมพระ
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
นมพัด
ความรู้ทั่วไป
วัดสุวรรณาวาส
เมืองกลันตัน
ตรังกานู
โน๊ตเพลง
เพลงภิรมย์สุรางค์
ใบบอก
เพลงไทย
อนุมานราชธน, พระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
จำรัส เกียรติก้อง
เทพ สุขรัตนี
มนตรี ตราโมท
นิมะ ซากีย์
ธ. รัตนาภิชาติ
ครูทัย
บาหลี
ปีนัง
หนังสือ
เมืองบะเตเวีย
ไปรษณีย์
โฮเต็ลปิแอนด์โอ
วิบูลย์, เจ้าชาย
บันดุง
เวลเฮลมินา, สมเด็จพระราชินี
ชวา
เมืองสิงคโปร์
วุฒิสาร, หลวง
โฮเต็ล
เมืองสุรบายา
กลันตัน, พระยา
หนังสือ
เมืองสยาม
มลายู
รายาฮาบิม
เจ้าเมืองยะหริง
พระมหากษัตริย์
เพชรบุรี, ท่านพระยา
ข้าหลวง
โกตาบารู
พระบรมราชโองการ
เมืองตรังกานู
กบฏ
เชลย
เมืองสาย
หนังสือใบบอก
อินทร์, ขุน
สรเสนี, หลวง
กรุงเทพฯ
ปลัดกรมอาสาจาม


ฮอลันดา


แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มให้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่อง สาส์นสมเด็จฯ... , บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ , ผังวัดสุวรรณาวาส , วัดสุวรรณาวาส, ใบบอกเมืองกลันตันและตรังกานู , อธิบายเกี่ยวกับเพลงไทย " เพลงภิรมย์สุรางค์" ๓ ชั้น และเรื่องโน๊ตเพลง" ภิรมย์สุรางค์"