Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2504

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม3 กันยายน พ.ศ. 2504

หัวเรื่อง

พระอัครราชเทวี
ท้องสนามหลวง
พระโกศ
วัดตะไกร
สหภาพพม่า
ภาษารามัญ
เพลง
โน๊ตเพลง
นาฏศิลปไทย
กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุ่น
จารึกลานทองแดง
อักษร
ประวัติศาสตร์
ลายรดน้ำ
กวีวรรณนา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
ตำหนักปลายเนิน
เกาะสีชัง
เรือเตเกลแบร์ก ( Tegelberg)
ศรีราชา
เกาะชวา
บาหลี
ตลาด
กรุงเทพฯ
โรคบรองไคติส (มองคร่อ)
วัดเบญจมบพิตร
พระสงฆ์
เครื่องราชสักการะพระสรีรราชาคาร
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
วัดบวรนิเวศ
พระธรรมโกษาจารย์
เครื่องมนัสการพระสรีรราชาคาร
เครื่องไทยทาน
วัดพระเชตุพน
สมเด็จพระพุฒาจารย์
พระธรรมปาโมกข์
วัดเทพศิรินทร์
วัดราชบพิธ
ศิริรัตนบุษบง ,พระองค์เจ้า
อินโดจีน
พระนาก
พระแก้วเชียงแสน
พระพุทธรูป
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาง
วิหาร
หอพระ
พระทองแดง
พระแท่นมณฑล
พระอัฐิ
เมืองหลวงพระบาง
พระราชวัง
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
นครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
นริศรานุวัดติวงศ์ , สมเด็จกรมพระ
ปีนัง
ตำบลศรีมหาราชา
เรือ
เมืองสวรรคโลก
มิวเซียม
สัตว์
รัฐบาล
สวนสัตว์
ลิงออรังอุตัง
นารายณ์ทรงสุบรรณ
เมืองสุรใบยา
เหี้ย
สวนเลี้ยงสัตว์
นักปราชญ์
หนังกระเบน
เทวสถานปะนะตะรัน
ตำราพิธีเสียกบาล
อินเดีย
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
พระราชหัตถเลขา
พุทธเลิศหล้านภาลัย, พระบาทสมเด็จพระ
วงศาธิราชสนิท, กรมหลวง
จอมพล
เมืองเชียงตุง
เครื่องประดับ
กรุงปรัสเซลส์
เบลเยี่ยม
พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกขปราสาท
หีบพระธรรม
ตู้พระธรรม
ช่างสิบหมู่
ศิลปประยุกต์
พระราชวังบางปะอิน
พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์
ประเทศฝรั่งเศส
กรุงปารีส
จอยซ์ฮอลล์
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
ประเทศเยอรมันตะวันตก
เมืองฮอมเบิร์ก
วัฒนธรรม
ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
การทำลายรดน้ำ, ศิลป
ยางมะขวิด
การเขียนลายรดน้ำ
น้ำหรดาล
การประดับกระจก
เปอร์เซีย
น้ำรง
รัก
การประดับมุก
การปิดทอง
วิจิตรศิลป
ญวน
ไม้ดำ
หอยมุก
การลงรักปิดทอง
ทหาร
ล้านทอง, พระเจ้า
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์
เชียงแสน
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
พระแสนแส้ว
บาชิ่น, พ.อ.
พระพุทธรูปลังกา
พระอุโบสถ
เจดีย์
เชียงราย
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
พระพุทธรูป
เครื่องปูนปั้น
พระยืนอุ้มบาตร
อำเภอพะเยา
สุโขทัย
พระนครศรีอยุธยา
น่าน
แพร่
โรงแรม
สหภาพพม่า
เกวียน
อักษรไทย
ประเทศลาว
หอไตร
หอธรรมปิฎก
ศิลาทราย
กริสด์โวลด์
พระพุทธรูปปูนปั้น
ดอยหงส์
สถานีรถไฟ
งาช้างดำ
อุตรดิตถ์
มณฑป
พระแท่นศิลาอาสน์
ศาลพระเจ้าตากสิน
ศรีสัชนาลัย
พระศรีอริยเมตไตรย
เมืองกำแพงเพชร
นเรศวร, สมเด็จพระ
เอกาทศรถ, สมเด็จพระ
ใบเสมา
นารายณ์ มหาราช, สมเด็จพระ
พิษณุโลก
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด
เพชรบูรณ์
หล่มสัก
ลพบุรี
กองหอสมุดแห่งชาติ
ภาษารามัญ
ฉ่ำ ทองคำวรรณ
มนตรี ตราโมท
เพลงเทพบรรทม
เพลงสักวา
กรุงรัตนโกสินทร์
ครูทัต
ช่วง บุนนาค
สักวาเทพบรรทม
เสภา
ดนตรี
บรมมหาศรีสุริยวงศ์, สมเด็จเจ้าพระยา
คีตศิลป
ดุริยางคศิลป
นักร้องเพลงไทย
การแต่งเพลง
พระราชนิพนธ์
พระนิพนธ์
ละครดึกดำบรรพ์
นาฎศิลปไทย
ธนิต อยู่โพธิ์
Thai Culture, New Serics
แผ่นเสียง
Metropolitan Festival Hall
หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุน
สมาคมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯแหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

เนื้อหาภายในเล่ม เกี่ยวกับสาส์นสมเด็จฯ..., บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ, ผังวัดตะไกร วัดตะไกร , การทำลายรดน้ำ ประดับกระจกและประดับมุก, คณะกรรมการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์แห่งสหภาพพม่าเข้ามาสำรวจประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพม่าในสมัยโบราณ, คำอ่านจารึกลานทองแดง อักษรและภาษารามัญ, อธิบายเพลงเทพบรรทม ๓ ชั้น คำร้อง, โน๊ตเพลง, การนำนาฏศิลปไทยไปแสดง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และเกี่ยวกับงานกวีวรรณนา