Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม1 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

หัวเรื่อง

กาญจนบุรี
โน๊ตเพลง
พระเจดีย์
ศิลป
พระพิมพ์
ศิลาจารึก
น่าน
เพลง
วัดแก้ว
เมืองกำแพงเพชรเก่า
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
กรมศิลปากร
อธิบดีกรมศิบปากร
ม้า
นก
น่านน,จังหวัด
ความรู้รอบตัว
หนังสือ
พิธี
ภูเขาไฟ
เรือ
โฮเต็ลจิดเตเร

กาญจนบุรี
โน๊ตเพลง
พระเจดีย์
ศิลป
พระพิมพ์
ศิลาจารึก
น่าน
เพลง
วัดแก้ว
เมืองกำแพงเพชรเก่า
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
กรมศิลปากร
อธิบดีกรมศิบปากร
ม้า
นก
น่านน,จังหวัด
ความรู้รอบตัว
หนังสือ
พิธี
ภูเขาไฟ
เรือ
โฮเต็ลจิดเตเร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2504

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์พระจันทร์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเกี่ยวกับเรื่องสาส์นสมเด็จ... บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ผังวัดนก วัดนก งานค้นคว้า " เรื่องม้า" จากหนังสือประเภทวรรณคดีและประวัติศาสตร์ มนุษย์สมัยหินใหม่ ที่บ้านเก่า จ. กาณจนบุรี คำอ่านศิลาจารึก ที่วัดร้าง ใกล้น้ำมาง อ.ปัว จ. น่าน อธิบายเพลง "สุรินทราหู" โน๊ตเพลงสุรินทราหู ของเก่า งานศิลปในขวบปีของกรมศิลปากร งาานศิลปในขงบปีของกรมศิลปากร แบะเรื่องพระเจดีย์ ๘๔,000 พระพิมพ์ และเรื่องเรื่องเมืองกำแพงเพชรเก่า


ภายในเล่มเกี่ยวกับเรื่องสาส์นสมเด็จ... บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ผังวัดนก วัดนก งานค้นคว้า " เรื่องม้า" จากหนังสือประเภทวรรณคดีและประวัติศาสตร์ มนุษย์สมัยหินใหม่ ที่บ้านเก่า จ. กาณจนบุรี คำอ่านศิลาจารึก ที่วัดร้าง ใกล้น้ำมาง อ.ปัว จ. น่าน อธิบายเพลง "สุรินทราหู" โน๊ตเพลงสุรินทราหู ของเก่า งานศิลปในขวบปีของกรมศิลปากร งาานศิลปในขงบปีของกรมศิลปากร แบะเรื่องพระเจดีย์ ๘๔,000 พระพิมพ์ และเรื่องเรื่องเมืองกำแพงเพชรเก่า