Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม11 เมษายน พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม11 เมษายน พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

สุภาษิต
กบเต้น
เยอรมัน
จันทบุรี
ศิลปสงเคราะห์
จารึกอักษรเชลียง
การจลาจล
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
พ.ณ ประมวญมารค
พระสมุห์ วร วัดสระเกศ
ศิลป์ พีระศรี
อนุมานราชธน, พระยา
สิบพันพารเสนอ โสณกุล, หม่อมเจ้าหญิง
ต. อมาตยกุล
ปรีดา ศรีชลาลัย
จินดาสหกิจ, หลวง
พระสงฆ์ลังกาวงศ์
รามคำแหง, พ่อขุน
แหลมมลายู
สุโขทัย
ศิลาจารึก
ภาษาอังกฤษ
เขมร
มอญ
พงศาวดารพม่า
เกาะมลายะ
พระราชครู
ลังกา
พระสถูป
หนังสือ
พระพุทธศาสนา
นครศรีธรรมราช
สิหิงคนิทาน
พระร่วงเจ้า
กัมพูชา
พระมหาธาตุ
เมืองศรีวิชัย
เมืองนครปฐม
มหายาน
เมืองยะลา
เมืองไชยา
เกาะสุมาตรา
ขอม
ละว้า
ไทย
โบราณวัตถุ
เมืองลพบุรี
ศาสนาอิสลาม
พระวินัยบัญญัติ
เมืองพุกาม
วัดติโลมินโล
กยอชวา, พระเจ้า
ภาษามคร
เมืองเชียงใหม่
วัดเจดีย์เจ็ดยอด
มังราย, พระเจ้า
มหาชาติคำหลวง
โคลงมณฑกคติ
ตำราฉันทลักษณ์
เมืองมึนเช็น
วังโฮเฮนชวังเกา
เพลง
โมซารต
นักประพันธ์ดนตรี
มหาอุปรากร
วิหาร
ตลาด
รถไฟ
เครื่องดนตรี
เมืองสาลซบรูค
ทะเลสาบ
วังนอยชวันสไตน
พระราชวังแวรซาย
ออสเตรีย
ลุดวิกที่๒, พระเจ้า
ป่าสน
บาวาเรีย
สงครามโลก
หิมะ
สตารนแบรค
บาดหลวง
ฮังการี
กษัตริย์และผู้ครองนคร
ฝรั่งเศส
ท้องพระโรง
หลุยที่๙, พระเจ้า
อังกฤษ
ไอรแลนด์
มะนาวเทศ
กวีนิพนธ์
ทะเลสาบอัลปเซ
พระเยซู
แม่มด
เครื่องไม้แกะสลัก
น้ำพุ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบามสมเด็จพระ
แหลมสิงห์
หัวแหลมตึกแดง
ป้องไพรีพินาศ
สมุทปราการ
อภัยพิพิธ, พระยา
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว , พระบาทสมเด็จพระ
ขลุง
ป้อมพิฆาฏปัจจามิตร
ตึกแดง
ทหาร
โรงทหาร
ทหารฝรั่งเศส
ทหารเรือ
ปืน
กระสุนดินดำ
เมืองสัชนาลัย
ธรรมราชาลิไทย, พระมหา
ภิกษุ
ธรรมราชาลิไทย, พระมหา
เมืองสองแคว
กรุงธนบุรี
ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา
พระพุทธเจ้าหลวง
พระสังฆราช
จาลึกลานทอง
จุลศักราช
มหาศักราช
ไตรภูมิพระร่วง
วัดพระยืนนครลำปาง
นารายณ์ มหาราช, สมเด็จพระ
ศาสนาคริสตัง
ทะเลชุบศร
เพทราชา, ออกพระ
โปรตุเกส
พระราชอาณาจักรสยาม
บางกอก
เมืองละโว้
มองซิเออร์ เดอคาร์จีส์
มองซิเออร์ เฟรตะวิล
ทหารม้า
กองทัพไทย
ขุนนางไทย
พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส
เจ้าเมืองมริด
มองซิเออร์ บรูฮัม
รัฐบาลสยาม
นักพรต
สังฆราชแห่งเมเต็ลโลโปลิสแหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่ม เป็นภาคศิลปวิทยาการ ในเรื่อง สุภาษิตานุสรณ์, สาส์นสมเด็จ..., สุริยพันธุ์, กบเต้นเป็นคำโคลง, ศิลปสงเคราะห์, รายงานการดูงานของคณะผู้แทนไทยฯ, เรื่องเที่ยวเมืองเยอรมัน, นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี, สำรวจความในจารึกอักษรเชลียงหลักที่๙. จดหมายเหตุเรื่องการจลาจลฯ, รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ