Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

สุโขทัย
วัดพระพายหลวง
สุภาษิต
สุนทรภู่
ศิลปสงเคราะห์
กบเต้น
จันทบุรี,นำเที่ยว
เมืองไตรตรึงส์ฯ
โคลง
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
ลิขิตปรีชา, หลวง
อนุมานราชธน, พระยา
ต. อมาตยกุล
จดหมายเหตุ
จินดาสหกิจ, หลวง
เมืองเยอรมัน
สภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ
ภาษิต
ฝรั่งเศส
นักปราชญ์
พระเจ้ากรุงสยาม
ประเทศสยาม
กรุงเทพมหานครภูชัย, สมเด็จพระเจ้า
เสือเจ้าไทยภูชัย, สมเด็จพระเจ้า
พระสังฆราชาธิราช
กษัตริย์และผู้ครองนคร
คอนสตันซ์ , มองซิเออร์
บาดหลวง
ลัทธิศาสนาโรมันคาทอลิก
ศิลป์ พีระศรี
ศิลปิน
ดนตรี
กฎมนเทียรบาลพม่า
พระมเหสี
วัดมหาธาตุ
อักษรโรมัน
หนังสือแจกงานศพ
จีน
เสียง พนมยงค์
เขมร
พม่า
ดิกชันรีเขมร
อังกฤษ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
วังหน้า
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา
วิชัยชาญ, กรมพระราชวังบวร
กรุงทวาราวดี
กรุงรัตนโกสินทร์
เชษฐาธิราช, สมเด็จพระ
เครื่องสัมฤทธิ์
พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย
นเรศวร, สมเด็จพระ
เอกาทศรถ, สมเด็จพระ
นารายณ์, สมเด็จพระ
กำแพงเพชร
ศรีธรรมโศก, พระยา
บรมไตรโลกนาถ, สมเด็จพระ
กรุงศรีอยุธยา
พระอิศวร
เมืองพุกาม
มนุษย์
พระพุทธศาสนา
หินยาน
มอญ
อนุรุทธ์, พระเจ้า
เมืองนันเจา
อโศกมหาราช, พระเจ้า
มหายาน
อโยธยา
กรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยา
หนองโสน
พะแนงเชิง, พระพุทธเจ้า
รามาธิบดีที่1, สมเด็จขพระ
เมืองสุพรรณภูมิ
อู่ทอง
ราชบุรี
ศิลาจารึก
กัมพูชา
พงั่ว, ขุนหลวง
แม่น้ำจระเข้สามพัน
พระราชพงศาวดารไทย

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่ม เป็นเรื่องสุภาษิตานุสรณ์ สาส์นสมเด็จ... สุริยพันธุ์ จินตนาการของสุนทรภู่ กบเต้นเป็นคำโคลง ศิลปสงเคราะห์ บทความเรื่องไทย ตอนที่10 เรื่องเมืองไตรตรึงส์ฯ เรื่องเที่ยวเมืองเยอรมัน นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และจดหมายเหตุเรื่องการจลาจลฯ
ภายในเล่ม เป็นเรื่องสุภาษิตานุสรณ์ สาส์นสมเด็จ... สุริยพันธุ์ จินตนาการของสุนทรภู่ กบเต้นเป็นคำโคลง ศิลปสงเคราะห์ บทความเรื่องไทย ตอนที่10 เรื่องเมืองไตรตรึงส์ฯ เรื่องเที่ยวเมืองเยอรมัน นำเที่ยวจังหวัดจันทบุรี รายงานการประชุมใหญ่ของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ และจดหมายเหตุเรื่องการจลาจลฯ