Show Menu
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุราษฎร์ธานี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุราษฎร์ธานี

หัวเรื่อง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่ง

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาสาระเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัด
สุราษฎร์ธานีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ และนำเสนอมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรรู้ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักฐานเพื่อใช้เป็นแนวความคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี