Show Menu
หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ โคลงสี่สุภาพ เรื่อง พระราชพงศาวดารและสุภาษิตโลกนิติ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

หนังสืออ่านกวีนิพนธ์ โคลงสี่สุภาพ เรื่อง พระราชพงศาวดารและสุภาษิตโลกนิติ

หัวเรื่อง

โคลง -- รวมเรื่อง
กวีนิพนธ์
โคลงสี่สุภาพ

ผู้แต่ง

กรมวิชาการ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์คุรุสภา

วันที่

2498

ลิขสิทธิ์

กรมวิชาการ

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

โคลงสี่สุภาพเล่มนี้ส่วนหนึ่งคัดมาจากโคลงพระราชพงศาวดาร และส่วนหนึ่งมาจากหนังสือโคลงโลกนิติ รวมทั้งสองส่วนมีจำนวนโคลง 94 บท เช่น ตอนสมเด็จพระนเรศวรปีนค่ายพม่า ตอนพันท้านนรสิงห์ถวายชีวิต ตอนท้าวเทพสตรีรักษาเมืองถลาง และสุภาษิตโลกนิติคำโคลง เป็นต้น

Date Issued

22 ก.ค.58

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.55บ.65856จบ(ร)

895.9113082
ว732ห