Show Menu
ตำราหุงกระจก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราหุงกระจก

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

1.ตำรายาหุงกระจก
2.บัญชีส่งกระจำและรับกระจกของขุนวิจิตรไฉยา
3.รายชื่อผู้ชำระเงินค่าราชการ
4.บัญชีเบิกและส่งสิ่งของ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

53

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

ตำราเบ็ดเตล็ด