Show Menu
ตำราหุงกระจกและเคลือบกระเบื้อง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตำราหุงกระจกและเคลือบกระเบื้อง

หัวเรื่อง

ตำรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

1.วิธีหุงกระจกและวิธีหุงยาต่าง ๆ
2.บัญชีรายวันหุงกระจกปีจอจัตวาศก จศ.๑๒๒๔
3.บัญชีรายชื่อผู้นอนเวรประจำวันรับราชการ

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

52

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

ตำราเบ็ดเตล็ด