Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม5 มกราคม พ.ศ.2507

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่7 เล่ม5 มกราคม พ.ศ.2507

หัวเรื่อง

ศิลปอินเดีย
โน๊ตเพลง
สุนทรพจน์
นครโคโลญ
ประธานาธิบดี
ศิลปกรรมไทย
จดหมายเหตุจีน
พม่าห้าท่อน
พุทธประวัติ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ตำนาน
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
พระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตร
ไทย
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
สามก๊ก
ปีนัง
ยมราช, เจ้าพระยา
ละคร
ศิลาจารึก
จีน
หนังสือ
กุสินาราย
ปี่ชวา
ดนตรี
ศิลป
หนังสือพิมพ์
รามเภรี,พระ
วัดศรีสะเกษ
พระบรมศพ
หีบศพ
วัดมกุฎกษัตริย์
ทหาร
ประเพณี
เมรุ
หนองคาย
เผ่าเทพ, หม่อมราชวงศ์
เขมร
ญวน
ประภาพรรณ,องค์หญิง
อาภา, พระองค์หญิง
วัดประดู่โรงธรรม
ทับทิม, เจ้าจอมมารดา
ศิลปอินเดีย
โน๊ตเพลง
สุนทรพจน์
นครโคโลญ
ประธานาธิบดี
ศิลปกรรมไทย
จดหมายเหตุจีน
พม่าห้าท่อน
พุทธประวัติ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระ
ตำนาน
นริศรานุวัดติวงศ์, สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยา
พระอุโบสถ
วัดเบญจมบพิตร
ไทย
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
สามก๊ก
ปีนัง
ยมราช, เจ้าพระยา
ละคร
ศิลาจารึก
จีน
หนังสือ
กุสินาราย
ปี่ชวา
ดนตรี
ศิลป
หนังสือพิมพ์
รามเภรี,พระ
วัดศรีสะเกษ
พระบรมศพ
หีบศพ
วัดมกุฎกษัตริย์
ทหาร
ประเพณี
เมรุ
หนองคาย
เผ่าเทพ, หม่อมราชวงศ์
เขมร
ญวน
ประภาพรรณ,องค์หญิง
อาภา, พระองค์หญิง
วัดประดู่โรงธรรม
ทับทิม, เจ้าจอมมารดา

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2507

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

กุลทรพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e- booK

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN