Show Menu
วารสารศิลปากร ปี่7 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ.2506

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปี่7 เล่ม4 พฤศจิกายน พ.ศ.2506

หัวเรื่อง

กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติ
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยา
หนังสือ
เพลง
โน๊ตเพลง
สุโขทัย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
วัดพระนอน

กรมศิลปากร
หอสมุดแห่งชาติ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2506

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e- book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จ... วิวัฒนาการของศิลปอินเดียแบบอมราวดี, ตำนานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น, วัดพระนอน, คำอ่านศิลาจารึกจังหวัดสุโขทัย, อธิบายเพลงจระเข้หางยาว, โน๊ตเพลงจระเข้หางยาว, รายงานการส่งคณะนาฏศิลปไทยไปแสดง ณ นครเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรลาว, รายงานการฝังศิลาฤกษ์หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และเรื่องเกี่ยวกับแบบเรือนไทย
ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จ... วิวัฒนาการของศิลปอินเดียแบบอมราวดี, ตำนานสิงหนวติกุมาร ฉบับสอบค้น, วัดพระนอน, คำอ่านศิลาจารึกจังหวัดสุโขทัย, อธิบายเพลงจระเข้หางยาว, โน๊ตเพลงจระเข้หางยาว, รายงานการส่งคณะนาฏศิลปไทยไปแสดง ณ นครเวียงจันทน์ ราชอาณาจักรลาว, รายงานการฝังศิลาฤกษ์หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี และเรื่องเกี่ยวกับแบบเรือนไทย