Show Menu
ห้าปีในสยาม เล่ม ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ห้าปีในสยาม เล่ม ๑

ผู้แต่ง

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองและสภาพสังคม เหตุการณ์สำคัญตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชายไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของไทย ได้แก่ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำตอนกลาง หัวเมืองลาว และคาบสมุทรมลายูบางส่วน ในเส้นทางการตรวจหาแร่ในสมัยนั้น