Show Menu
คาถาจารึกแผ่นศิลา กลม, 4 เหล่ี่ยม

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คาถาจารึกแผ่นศิลา กลม, 4 เหล่ี่ยม

หัวเรื่อง

คาถา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

สมุดไทยดำ

Abstract

1. จารึกแผ่นกลม หลักที่ 1 ว่าด้วยโอวาทปาฏิโมกข์
2. จารึกแผ่นกลม หลักที่ 2 ว่าด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาน
3. จารึกแผ่นสี่เหลี่ยม หลักที่ 3 ว่าด้วยมีกุศล ไม่มีกุศล และ
ศีล 5
4. จารึกแผ่นสี่เหลี่ยม หลักที่ 4 ว่าด้วย เรื่องธรรมเป็นกลาง ๆ และทุกข์ สมุททัย
5. บทละคร เรื่อง เมขลา ตอน มณีรักษาชลาลัย

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

36

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

ตำราเบ็ดเตล็ด