Show Menu
พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย ทรงครองราชย์ครบหมื่นวัน

หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เฉลิมพระเกียรติในมหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 50 5 ธันวาคม 2520

ผู้แต่ง

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิขสิทธิ์

มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น โครงการทำฝนเทียนเพื่อขจัดความแห้งแล้ง เป็นต้น

Date Issued

8 กรกฎาคม 2558

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.45บ.50252จบ(ร)
เลขหมู่

923.1593
ม243พ