Show Menu
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุดรธานี.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดอุดรธานี.

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องราวของจังหวัดอุดรธานี เกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น เอกลักษณ์จังหวัด ภาษาและวรรณกรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น รวมถึงบุคคลสำคัญ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาท้องถิ่น