Show Menu
คำให้การชาวกรุงเก่า

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คำให้การชาวกรุงเก่า

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๘

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พงศาวดารสยามฉบับภาษาพม่าที่หอพระสมุดวชิรญาณ ได้ต้นฉบับจากพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ๆ ที่ ๑ ว่าด้วยพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ภาคที่ ๒ ว่าด้วยตำนานและทำเนียบต่าง ๆ ได้แก่ ลำดับกษัตริย์ ชื่อเมือง มหาเจดีย์สถาน ชื่อพระราชวัง พระอารามหลวง เป็นต้น