Show Menu
ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้างจังหวัดตราด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ตามรอยเสด็จฯ เกาะช้างจังหวัดตราด

หัวเรื่อง

การเสด็จ เกาะช้าง จังหวัดตราด

รายละเอียดของเนื้อหา

รายงานการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

วันที่

2548

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

นายอภิลักษณ์ เกษมผลกูล

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 974-9681-27-4

Abstract

เป็นงานวิจัยที่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จประพาสเมืองตราดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์ และพบว่าพระองค์เสด็จประพาสเมืองตราด รวม 12 ครั้ง เนื่องจากทรงมีพระราชประสงค์เพื่อตรวจตราความสงบเรียบร้อยของหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะวันออก เยี่ยมเยียนราษฎร รวมทั้งการพักผ่อนเพื่อสำราญพระอิริยาบถและรักษาพระอากาสประชวร
เนื้อหาแบ่งเป็น 6 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ภูมิหลังทางสภาพภูมิอากาศ ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม บทที่3 ประวัติศาสตร์เกาะช้างและหมู่เกาะอื่นๆ ในเมืองตราด บทที่ 4 สภาพเมืองตราด ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ บทที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการเสด็จเมืองตราด บทที่ 6 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว "ตามเสด็จฯเกาะช้าง" ท้ายเล่มมีภาพจดหมายเหตุ

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 49 บ 59704 จบ (ร)
959.9327

263 ต
ฉ.3