Show Menu
ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 1 ระหว่างพุทธศักราช 2424 ถึง พุทธศักราช 2435

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ประชุมพระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงบริหารราชการแผ่นดิน ภาค 1 ระหว่างพุทธศักราช 2424 ถึง พุทธศักราช 2435

หัวเรื่อง

พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - การปกครอง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - การบริหาร

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์จำหน่ายเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ทางวิชาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและโบราณคดี ศิลธรรมการเมือง การปกครองของประเทศไทย สมัยรัชกาลที่ 5

ผู้แต่ง

สำนักนายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

วันที่

2507

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

-

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ประชุมราชหัตถเลขา รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และบริหารข้อราชการแผ่นดินซึงพระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (ทองย้อย เศวตศิลา) ปลัดบัญชาการสมุหนครบาล ได้รวบรวมพระราชกรณีนกิจ พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด้จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้เป็นหนังสือถึง 2190 หน้า เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2424-2453 แต่ที่มาพิมพ์ครั้งนี้ เฉพาะ ปี 2424-2453 หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศีลธรรม การเมือง และการปกครอง แสดงให้เห็นถึงพระปีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบริหารราชการแผ่นดินด้วยพระราชกุศโลบายอันล้ำเลิศ ทรงนำบ้านเมืองให้รอดพ้นภัยทางการเมืองผ่านมาด้วยความยากยิ่ง