Show Menu




เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน

หัวเรื่อง

เมืองแกลง อำเภอแกลง - ประวัติ

ผู้แต่ง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

-

วันที่

2546

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

เทศบาลตพบลเมืองแกลง

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN

Abstract

เป็นหนังสือที่ผู้เขียนหลายท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้า รวบรวมและเรียบเรียงในเรื่องต่างๆ ด้านต่างๆที่สำคัญของเมืองแกลงในอดีต ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา เจ้าเมือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวแกลง ประเพณี วัฒนธรรม การค้า การขนส่ง เป็นต้น ท้ายเล่มมีตัวอย่างหนังสือราชการจากศาลากลางจังหวัดระยอง

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 46บ54333 จบ(ร)
959.9325

657 ม