Show Menu
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดระนอง

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องราวท้องถิ่นจังหวัดระนอง ประกอบด้วย สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของจังหวัด การทำเหมืองแร่ บ่อน้ำพุร้อน บุคคลสำคัญ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาท้องถิ่น พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ