Show Menu
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี หัตถกรรมพื้นบ้าน ภาษาและวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของจังหวัด บุคคลสำคัญ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง