Show Menu
ครรภครรลองร้อยกรองไทย

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ครรภครรลองร้อยกรองไทย

ผู้แต่ง

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๔

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เนื้อหาเป็นการประมวลแบบบังคับในการประพันธ์ร้อยกรองไทยทุกประเภทโดยมีหัวข้อสำคัญ ดังนี้ ลักษณะบังคับของร้อยกรองไทย ตำราแต่งร้อยกรองไทย เช่น กลอน กอน (กลอนอีสานหรือโคลงสารกานต์) กาพย์ โคลง ซอ ร่าย ฉันท์ เป็นต้น