Show Menu
รายงานผลการวิจัยการสำรวจและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

รายงานผลการวิจัยการสำรวจและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด พลังปัญญาจากวัฒนธรรมวรรณศิลป์ของกวีในเมืองตราด

หัวเรื่อง

วรรณกรรมท้องถิ่น จังหวัดตราด
วรรณศิลป์
เมืองตราด
การอนุรักษ์เอกสารโบราณ

รายละเอียดของเนื้อหา

-

ผู้แต่ง

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ห้า่งหุ้นส่วนจำกัด สามลดา

วันที่

2555

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

อภิลักษณ์ เกษมผลกูล

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-616-279-058-4

Abstract

รายงานผลการวิจัยการสำรวจและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดตราด ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากวัดที่สำคัญในจังหวัดตราด จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดไผ่ล้อม วัดท่าโสม วัดโยธานิมิต วัดบุปผาราม วัดหนองเสม็ด วัดสุวรรณมงคล และวัดไทรทอง เก็บข้อมูลวรรณคดีท้องถิ่น จำนวน 812 ฉบับ และผู้วิจัยได้คัดวรรณคดีท้องถิ่นจำนวนหนึ่งมาปริวรรต จำนวน 13 เรื่อง แบ่งเป็นหมวดวรรณคดีพุทธศาสนา 3 เรื่อง วรรณคดีนิทาน 3 เรื่อง วรรณคดีประกอบการแสดง 2 เรื่อง วรรณคดีตำราและบันทึกต่าง ๆ 4 เรื่อง และวรรณคดีนิราศ 1 เรื่อง โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ภูมิหลังประวัติสำคัญในจังหวัดตราด บทที่ 3 ความหมาย ความสำคัญและวิธีการเก็บข้อมูล ฯ บทที่ 4 วรรณคดีท้องถิ่นจังหวัดตราด ฯ บทที่ 5 สรุป อภิปลายผล และข้อเสนอแนะ

Date Issued

6 มิถุนายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น 56 บ 69242 จบ (ร)

417.7
อ 263 ร