Show Menu
ละครวังสวนกุหลาบ

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ละครวังสวนกุหลาบ

ผู้แต่ง

สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ละครวังสวนกุหลาบมีความสำคัญในประเด็นที่เป็นแม่บทให้กับรูปแบบนาฏศิลป์ของกรมศิลปากร โดยเฉพาะรูปแบบการเรียนการสอน และการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป จึงได้รวบรวมประวัติความเป็นมาเรื่องวังสวนกุหลาบ คณะละครวังสวนกุหลาบ ตัวละคร การฝึกหัดนาฏศิลป์ในวังสวนกุหลาบ รวมทั้งอิทธิพลของละครวังสวนกุหลาบที่มีต่อวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร