Show Menu




มลฑลจันทบุรี และปกิณณกคดี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

มลฑลจันทบุรี และปกิณณกคดี

หัวเรื่อง

1. พระเทพสิทธิโมลี
2. จันทบุรี

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระเทพสุทธิโมลี (เสงี่ยม จิณณาจาโร ป.6) เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม และเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี-ระยอง-ตราด (ธรรมยูต) ณ เมรุวัดจันทนาราม จันทบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย

วันที่

2515

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

รวมเรื่องเกี่ยวกับมณฑลจันทบุรี ซึ่งประกอบด้วยรายงานการตรวจจัดการคณะ การพระศาสนาและการศึกษาที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครั้งทรงดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่พระสุคุณคณาภรณ์ ผู้อำนวยการศึกษาและต่อมาเป็นเจ้าคณะมณฑลจันทบุรี ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) และรายงานการพระศาสนา และการศึกษาที่เจ้าคระเมือง และเจ้าคณะมณฑลต่อ ๆ มา ทำถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้า พรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นรายปี พร้อมทั้งลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถึงเจ้าคณะและบุคคลต่าง ๆที่เกี่ยวกับเรื่อง การพระศาสนา และการศึกษาในมณฑลจันทบุรี

Date Issued

5 มิถุนายน 2558

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

น.33บ. 1817 จบ.(ร)
เลขหมู่

294.308
ม 211 พส