Show Menu
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงความสำคัญและประวัติความเป็นมาของโรงละครแห่งชาติ เป็นโรงละครภูมิภาคแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นสำหรับภาคตะวันตกของประเทศ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์แก่ นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดวิทยาลัยนาฏศิลป์ กรมศิลปากร และใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรมพื้นบ้านสาขาต่าง ๆ ของภูมิภาคตะวันตก