Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม6 มีนาคม พ.ศ. 2505

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่5 เล่ม6 มีนาคม พ.ศ. 2505

หัวเรื่อง

ความรู้ทั่วไป
วัด
หนังสือ
โน๊ตเพลง
เพลง
กรุงศรีอยุธยา
พระพุทธรูป
พระเทพบิดร
พระโพธิสัตว์
พิธี
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก, พระบาทสมเด็จพระ
กรุงเทพฯ
กรุงธนบุรี
เทวรูป
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จกรมพระยา
พระดำรัส
ปีนัง
พระสงฆ์
พระราชาคณะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องแบบ
การแต่งกาย
พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
พระบรมรูปปัญจมราชานุสรณ์ พระราชวังดุสิต
อนุมานราชธน
อักษรจีน
พระตรา
ไทย
คำแผลง
สุภาษิต
การเผาศพ
ประตูผี
มอญ
พระอรหันต์
หนังสือ
เทพ สุขรัดนี
เจดีย์
พงศาวดาร
กรุงสุโขทัย
กฎหมาย
กฎหมายตรา๓ ดวง
อักษรขอม
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
หอพระสมุด
หมอบรัดเล
นารายณ์ มหาราช, สมเด็จพระ
บรมโกศ, สมเด็จพระเจ้า
โกษา(ปาน), เจ้าพระยา
วิชเยนทร์, เจ้าพระยา
ภาษมคร
ภาษาเขมร

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์พระจันทร์

วันที่

2505

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e- book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

ภายในเล่มเป็นเรื่องเกี่ยวกับ สาส์นสมเด็จ... บันทึกเรื่องความรู้ต่างๆ ผังวัดมเหยงคณ์ วัดมเหยงคณ์ เมื่อนักศึกษาวรรณคดีอ่านหนังสือกฎหมายเก่า ผู้แต่งหนังสือพระราชทานพงศาวดารฉบับพิมพ์ 2 เล่ม จารึกดงแม่นางเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อธิบายเพลง"เทพรัญจวน" 3 ชั้น โน๊ตเพลง "เทพรัญจวน" 3 ชั้น งานสัปดาห์แห่งวรรณคดี ลำดับราชวงศ์กษัตริย์แห่งประเทศลาว และลำดับราชวงศ์ ณ จำปาศักดิ์