Show Menu
วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วารสารศิลปากร ปีที่8 เล่ม6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

หัวเรื่อง

วัดเขาพระบาทน้อย
กรุงสุโขทัย
สุภาษิต
สาส์นสมเด็จ
สุริยพันธุ์
จารึกนครชุม
จดหมายเหตุ
ประเทศไทย
ประเทศฮอลแลนด์
พระบรมศพ
ปราสาท
พระวิหาร
หนังสือ
พิพิธภัณฑสถาน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม

วันที่

2497

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

กุลทรัพย์ ชื่นรุ่งโรจน์

ลิขสิทธิ์

กรมศิลปากร

รูปแบบ

e-book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISSN

Abstract

เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็นฃ 2 ภาค คือ ภาคศิลปวิทยาการ เกี่ยวกับ สุภาษิตานุสรณ์ สาส์นสมเด็จ สุริยพันธ์ ตอนที่25 (ต่อ) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฮอลแลนด์กับสยาม สำรวจความในจารึกนครชุมหลักที่ 3 จดหมายเหตุงานพระบรมศพ และปราสาทพระวิหาร ภาค2 เกี่ยวกับกิจการกรมศิลปากร ในเรื่องโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานในประเทศไทย คำอ่านจารึกภาษาไทย เอกสารประวัติศาสตร์ และระเบียบการอนุญาตพิมพ์หนังสือ