Show Menu
ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม

หัวเรื่อง

ธรรมเนียม ราชตระกูล กรุงสยาม พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายละเอียดของเนื้อหา

คณะพระภิกษุสามเณร วัดบวรนิเวศวืหาร พิมพ์อุทิศถวายส่วนกุศล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ วันที่ 5 กรกฏาคม พุทธศักราช 2501

ผู้แต่ง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

วันที่

2501

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

Abstract

ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้เมื่อ พ.ศ.2421 ซึ่งทรงอธืบายลักษณะเจ้านายประเภทต่างๆโดยละเอียด และเปรียบเทียบกับลักษณะของประเทศใก้ลเคียง ให้ความรู้เกี่ยวกับราชประเพณีและรัฐประศาสโนบายในสมัยรัชกาลที่5

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.32บ.2593จบ(ร)
เลขหมู่
929.7
จ657ธอ