Show Menu
สมเด็จฯทรงเกื้อก่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สมเด็จฯทรงเกื้อก่อเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

หัวเรื่อง

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี-พระราชประวัติ

รายละเอียดของเนื้อหา

จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7 เนื่องในวันพระราชสมภพครบรอบ100ปี วันที่ 20 ธันวาคม พุทธศัก ราช 2547

ผู้แต่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด

วันที่

2547

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

-

ลิขสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รายการที่เกี่ยวข้องกัน

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

-

Abstract

เป็นพระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 ในลักษณะข้อมูลประวัติศาสตร์บอกเล่า โดยเริ่มตั้งแต่พระราชสมภพ เสด๊จไปประทับที่พระตำหนักสวนสี่ฤดู ทรงอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 และประทับอยู่ที่พระตำหนักวังศุโขทัย มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชสวามีเสด็จสวรรคต สวนบ้านแก้ว และประทับ ณ วังศุโขทัยจวบจนเสด็จสวรรคต ต่อจากนั้นเป็นบทสัมภาษณ์พระประยูรญาติในฐานะที่ปรึกษา การจัดการหนังสือ สัมภาษณ์บุคลาผู้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ จังหวัดจันทบุรี

หนังสือท้องถิ่น Item Type Metadata

เลขทะเบียนหนังสือหายาก(จบ)

น.47บ.58587จบ.(ร)
เลขหมู่
923.1593
ร425ส