Show Menu
จารึกปราสาทแปรรูป

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จารึกปราสาทแปรรูป

ผู้แต่ง

หอสมุดแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ประมวลความรู้เกี่ยวกับจารึกปราสาทแปรรูป ซึ่งเป็นศิลาจารึกในเขมรที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์และโบราณสถานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทพนมรุ้งและปราสาทพนมวัน โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมา บทวิเคราะห์เนื้อหา คำอ่าน และคำแปลจารึก พร้อมภาพถ่ายรูปอักษรจารึก