Show Menu
จอมเจดีย์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

จอมเจดีย์

ผู้แต่ง

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงประวัติความเป็นมา รูปแบบ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ศิลปกรรม การบูรณปฏิสังขรณ์ และความสำคัญของปูชนียสถาน
ที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “จอมเจดีย์” คือ พระปฐมเจดีย์
พระปรางค์พระศรีมหาธาตุ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุพนม พระศรีรัตนมหาธาตุ พระมหาธาตุเจดีย์ พระเจดีย์ช้างล้อม พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล ปูชนียสถานทั้งแปดแห่งมีลักษณะเป็น “ธาตุเจดีย์” คือมีความเชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ภายในทั้งสิ้น