Show Menu
งานศิลปกรรมภาพแบก

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

งานศิลปกรรมภาพแบก

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นการรวบรวมแบบผลงานทางช่างประณีตศิลป์ที่ปรากฏพบได้ทั่วไปตามสถานที่สำคัญ ๆ ซึ่งโดยมากจะเกี่ยวข้องกับศาสนา ตามวัดในพระพุทธศาสนา ภาพแบกเป็นภาพงานศิลปกรรมที่แสดงออกด้วยท่าทางหรือความรู้สึกทางใบหน้า หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของการแบก การหาม ลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกับการแบก การหาม การคอน การเทินศีรษะ การขี่ การแยกประเภทการแบก และประมวลภาพงานช่างศิลปกรรมการแบก โดยเป็นการรวบรวมภาพถ่ายงานช่างศิลปกรรมภาพแบกในสถานที่ต่าง ๆ