Show Menu
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดร้อยเอ็ด.

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องราวของจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยสภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและสังคม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์และท้องถิ่น มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น โบราณวัตถุ โบราณสถาน ศิลปหัตถกรรมและงานช่าง ภาษาและวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่น เอกลักษณ์ของจังหวัด บุคคลสำคัญ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาท้องถิ่น