Show Menu
กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

กฤษณาสอนน้องคำฉันท์

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๖

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือที่ให้ข้อคิด คติธรรมที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามี รวมทั้งกิริยามารยาทที่สตรีทั่วไปควรปฏิบัติ ทั้งยังเป็นแบบฉบับของกวีนิพนธ์ภายหลัง