Show Menu
ลิลิตยวนพ่าย ฉบับมีคำแปล

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ลิลิตยวนพ่าย ฉบับมีคำแปล

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

วรรณคดียอพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงทำสงครามชนะพระเจ้าติโลกราชแห่งเมืองนครเชียงใหม่ พรรณนาคุณสมบัติและพระปรีชาญาณในด้านต่างๆ กล่าวถึงเหตุการณ์ในรัชสมัยหลายเหตุการณ์ เช่น การสร้างวัดพุทไธสวรรย์ การเสด็จออกผนวช พระราชมารดาสิ้นพระชนม์ เป็นต้น