Show Menu
พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยพระยศเจ้าต่างกรมแลยศขุนนาง

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๕

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ทรงอธิบายถึงความแตกต่างของการใช้คำนำหน้าพระนามว่า กรมสมเด็จ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบัญญัติขึ้น ที่ใช้ระหว่างพระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะกับขุนนางชั้นสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างเจ้านายทรงกรมกับเจ้ากรม พระพันปีหลวงกับพระเจ้าพี่นางเธอในรัชกาลที่ ๑ พร้อมทั้งทรงเสนอแนะแนวทางการออกพระนามเจ้านายซึ่งจะมีผลใช้ในรัชกาลที่ ๖ พระราชนิพนธ์เรื่องนี้ทรงไว้ครั้งแรกในหนังสือพระราชวิจารณ์จดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ข้อ ๑๘๔