Show Menu
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๕

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๕

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมเรื่องเกี่ยวกับประวัติวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร จังหวัดสุโขทัย ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพสังคม สภาพทางเศรษฐกิจ แหล่งท่องเที่ยว อาหารพื้นบ้าน และบุคคลสำคัญของจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานของกรมศิลปากร