Show Menu
นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่.

ผู้แต่ง

สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ ๖ เชียงใหม่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

กล่าวถึงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ การจัดแสดงนิทรรศการถาวรซึ่งแบ่งเป็น ๖ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ แสดงภูมิหลังแผ่นดินล้านนา ส่วนที่ ๒ แสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรล้านนา ส่วนที่ ๓ แสดงเรื่องราวของนครเชียงใหม่ใต้ร่มอาณาจักรสยาม ส่วนที่ ๔ แสดงเรื่องราวการค้าและเศรษฐกิจ ส่วนที่ ๕ แสดงเรื่องราวการดำรงชีวิตและพัฒนาการทางสังคม และส่วนที่ ๖ แสดงถึงวิวัฒนาการของศิลปกรรมล้านนาและศิลปะในประเทศไทย