Show Menu
สือกี่ (โบราณศาสตร์) จีน

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สือกี่ (โบราณศาสตร์) จีน

หัวเรื่อง

สือกี่ (โบราณศาสตร์) จีน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

รูปแบบ

กระดาษฝรั่ง

Abstract

โบราณศาสตร์จีน ว่าด้วยดาราศาสตร์

หนังสือสมุดไทย Item Type Metadata

เลขทะเบียน

65

หมายเหตุ

ห้องบริการหนังสือตัวเขียนและจารึก

หมวดหมู่

หมวดดาราศาสตร์
หมู่โหราศาสตร์