Show Menu
คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.).

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.).

ผู้แต่ง

สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

เป็นคู่มือเพื่อให้อาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เนื้อหาอธิบายถึงความสำคัญของอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ วิธีการดูแลรักษา บทบาทหน้าที่ของอส.มศ. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่อส.มศ.ควรรู้ รวมทั้งวิธีการจัดทำแผนงานโครงการและการรายงานผลการปฏิบัติงาน