Show Menu
เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

เกาะเกร็ด : วิถีชีวิตชุมชนมอญริมน้ำเจ้าพระยา

ผู้แต่ง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของชุมชนมอญเกาะเกร็ด เอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผา วัฒนธรรมมอญด้านภาษา วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี การละเล่น อาหารพื้นบ้าน การแต่งกาย คติความเชื่อ ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เช่น การเกิด การปลูกบ้าน ประเพณีเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาหรือเนื่องในเทศกาล เช่น สรงน้ำพระ ตักบาตรน้ำผึ้ง