Show Menu
การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือเล่ม ๑

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือเล่ม ๑

ผู้แต่ง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๒

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความหมายของเอกสารจดหมายเหตุ หลักการอนุรักษ์ สาเหตุที่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ การหยุดยั้งปัญหา ข้อควรปฏิบัติในการดูแลรักษาเอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับกาวสังเคราะห์