Show Menu
สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๑.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สารสนเทศวิทยาลัยช่างศิลป์ สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๔๑.

ผู้แต่ง

สถาบันศิลปกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

ข้อมูลด้านต่างๆ ของการบริหารงานภายในวิทยาลัยทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายวิจัยและวางแผน ทำเนียบผู้บริหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลกิจกรรมและผลงานของวิทยาลัยช่างศิลป์