Show Menu
แผนแม่บทการอนุรักษ์สืบทอดพัฒนาศิลปวัฒนธรรมยามวิกฤติ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

แผนแม่บทการอนุรักษ์สืบทอดพัฒนาศิลปวัฒนธรรมยามวิกฤติ พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๔.

ผู้แต่ง

กรมศิลปากร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๑

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

แผนแม่บทนี้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ฉบับที่ ๘ (๒๕๔๑ – ๒๕๔๔) โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงาน มุ่งเน้นสาระสำคัญ ๖ ประการคือ ๑. ดำเนินการศึกษา ค้นคว้าและวิจัยวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ ๒. เน้นการจัดทำเอกสารสื่อการประชาสัมพันธ์ ๓. การทำนุบำรุงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ๔. การร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ ๕. การพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทาง และ ๖. กรมศิลปากรจะรับสนองโครงการตามพระราชดำริ