Show Menu
สังขิตโตวาทกถา

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สังขิตโตวาทกถา

ผู้แต่ง

หอพระสมุดวชิรญาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๔๖๓

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

พรรณนาคุณแห่งพระผู้มีพระภาคย์เจ้า เป็นเครื่องเตือนสติคฤหัสถ์ไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาท