Show Menu
สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ : ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต.

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ : ความคล้ายคลึงในวิถีชีวิต.

ผู้แต่ง

กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่

๒๕๔๐

รูปแบบ

E-book

ภาษา

ไทย

Abstract

รวมสรุปผลการสัมมนาทางวิชาการของวิทยากรจากประเทศที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย จีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า ที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน ด้านวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ศาสนาความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี ทุนนิยมกับวัฒนธรรม