Show Menu
พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระปิยมหาราชินีกับเมืองจันทบุรี

Dublin Core

ชื่อเรื่อง

พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระปิยมหาราชินีกับเมืองจันทบุรี

หัวเรื่อง

สุนันทากุมารีรัตน์, พระนางเจ้า
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
น้าตกพลิ้ว

รายละเอียดของเนื้อหา

พิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี 20 มิถุนายน 2551

ผู้แต่ง

กรวีร์ มายะรังษี

แหล่งที่มา

ต้นฉบับอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์การพิมพ์

วันที่

2550

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน

เมษา ครุปิติ, ผู้แต่งร่วม
สุพรรษา มายะรังษี, ผู้แต่งร่วม
กิติศักดิ์ แสงสว่าง, ผู้แต่งร่วม
มงคล แซ่เตียว, ผู้แต่งร่วม
สุวิทย์ มาลา, ผู้แต่งร่วม
ศิราวาวิณีย์ ต่อสกุล, ผู้แต่งร่วม
วันชัย ทรงพลอย, ผู้แต่งร่วม
เกรียงไกร ปัญญาพงศธร, ผู้แต่งร่วม

ลิขสิทธิ์

หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี

รูปแบบ

E-Book

ภาษา

ไทย

ประเภทของทรัพยากร

ตัวบ่งชี้

ISBN 978-974-06-7397-2

Abstract

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีกับจังหวัดจันทบุรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเรื่องราวการเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีเมื่อจุลศักราช 1238 ความเป็นมาของอนุสรณ์สถานแห่งรักอมตะ ณ น้ำตกพลิ้ว และที่สำคัญคือ สำเนาพระราชหัตถเลขาระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรีที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อชาวจันทบุรี

เลขทะเบียนหนังสือ Item Type Metadata

เลขทะเบียน

31111009195734 จบ
เลขหมู่

923.1593
พ341